Projectes

Posem a la seva disposició el millor equip d'arquitectes i enginyers d'acord amb cada actuació a realitzar, amb la màxima garantia i amb el bagatge i professionalitat més contrastats per emprendre cada projecte.

- Informe d'Inspecció Tècnica de l'Edifici "ITE": Elaboració de l'informe a través del col·legi professional corresponent inclòs el tràmit administratiu.

- Projectes d'obres: Elaboració del projecte complet d'obres, normalitzat i segons les directrius específiques de cada Ajuntament. Inclou les visites d'inspecció necessàries a la finca o immoble, detecció de patologies, diagnosi i propostes de reparació o restauració.

- Tramitació de permisos i llicències: Realització del tràmit complet per a la sol·licitud i obtenció del permís o la llicència d'obres segons cada Ajuntament.

- Direccions d'obra: Assumeix tècnic de la direcció i control de l'obra des de l'inici fins a la seva finalització, amb l'emissió del corresponent certificat final d'obra.
Control de la qualitat dels materials emprats així com de la seva correcta posada en obra.

- Tramitació de subvencions i ajudes: Realització de la gestió integral amb l'administració per a l'obtenció de les diferents ajudes i subvencions en vigor.

- Coordinació en matèria de Seguretat i Salut: Assumeix tècnic de la Coordinació en matèria de Seguretat i salut en l'obra, obligatori en aquelles obres en les quals intervingui més d'una empresa o subcontracta.

- Informes Tècnics: Elaboració d'informes tècnics i dictàmens de tot tipus: pisos, locals, façanes, edificacions en general, cobertes, terrats, patis, etc ... tant per a comunitats com per a empreses o particulars.
En cas d'Informe Pericial contempla la seva ratificació als jutjats cas de ser requerida.

- Cèdules d'habitabilitat: Màxima rapidesa i eficàcia en la tramitació de la cèdula d'habitabilitat de 2a ocupació del seu habitatge. Gestió completa inclosa l'emissió del corresponent certificat d'habitabilitat i el posterior tràmit administratiu de sol·licitud de la cèdula.

- Legalitzacions: Legalització d'obres ja realitzes, inclòs projecte o documentació tècnica requerida i el posterior tràmit administratiu.

- Llicències d'activitat: Tramitació de llicències d'activitat per a obertura de nous negocis, assessorament complet, professionals especialitzats i Enginyers per a l'elaboració de tota la documentació tècnica que pogués ser requerida segons el tipus de local o negoci a inaugurar.

- Publicitat en bastides: Els assessorem en tot el referent a publicitat en bastides, tant en la recerca de les millors agències per a cada emplaçament com en tota la tramitació de permisos amb l'ajuntament.