Patis

Els patis de llums estan destinats al pas d'instal·lacions, a la ventilació de cuines i banys i de vegades habitacions.

Moltes vegades són els grans oblidats en les tasques de manteniment del nostre edifici, quan en realitat no deixen de ser una façana interior, amb la diferència que no dóna al carrer.

Adeqüem les instal·lacions tant d'aigua, gas i ventilació que poden discórrer pels patis interiors com també la seva protecció mitjançant claraboies a mida per a cada ubicació concreta.

Disposem de tots els mitjans auxiliars necessaris per arribar a la rehabilitació dels patis de llums mitjançant bastides continus propis, bastides penjants, plataformes aèries, treball vertical, etc.

- Revestiments continus: morters acrílics, SATE sistemes d'aïllament tèrmic exterior, morters tradicionals, estucs de calç, esgrafiats, morters monocapa ...

- Pintures: pintures siliconades, pintures plàstiques, pintures al silicat, pintures a pliolite, pintures hidròfugues ...

- Baixants: substitució de fibrociment, amiant, baixants de PVC ...

- Claraboies: claraboies de vidre laminat, claraboies d'alumini, claraboies de policarbonat ...