Façanes

Qualsevol edifici construït es deteriora amb el pas del temps, l'estètica o el confort es poden veure afectats, però també pot suposar un risc si es produeixen despreniments tant per a les persones com per a altres edificis.

Els nostres equips de treball són experts en aconseguir que el seu edifici torni a recuperar o fins i tot a millorar la seva estètica, habitabilitat i seguretat.

Posem tots els mitjans auxiliars necessaris per arribar a la seva façana: tant principal, posterior com laterals o mitgeres. I ho aconseguim mitjançant bastides continues pròpies, bastides penjants i de cremallera elèctriques, plataformes aèries, treball vertical, etc. Triarem l'opció més adequada i econòmica per a cada situació.

Utilitzem sempre les primeres marques i amb la màxima garantia per a qualsevol actuació.

- Revestiments continus: morters acrílics, SATE sistemes d'aïllament tèrmic exterior, morters tradicionals, estucs de calç, esgrafiats, morters monocapa...

- Revestiments discontinus: pedra natural, pedra artificial, gres i ceràmica, façanes ventilades, aïllament tèrmic...

- Pintures: pintures siliconades, pintures plàstiques, pintures al silicat, pintures al pliolite, pintures anti-grafitti, pintures hidròfugues...

- Balcons: enderroc de balcons i formació de balcons, reforç de balcons, recuperació de balcons de pedra natural...

- Neteja: neteja mitjançant aigua a alta pressió, projecció d'àrids...

- Fusteria: persianes de llibret, fusteria de fusta, fusteria d'alumini, baranes, decapats i esmaltats...