Política de qualitat

 

POLÍTICA DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL                 ED.5

La Direcció de REHATEC OBRES I RESTAURACIONS, SAU estableix com un objectiu prioritari l'obtenció de serveis amb índexs òptims de qualitat, per tal de satisfer les necessitats dels seus clients actuals i futurs i mantenir un respecte absolut amb el medi ambient en la seva activitat de Rehabilitació d’edificis, proporcionant en tot moment condicions de treball segures i saludables per a la prevenció de lesions i deteriorament de la salut dels seus treballadors.

La Direcció proporciona els recursos necessaris per potenciar i donar suport a totes les activitats que permetin millorar permanentment el servei ofert als seus clients.

Les activitats realitzades a REHATEC OBRES I RESTAURACIONS, SAU estan dirigides a aportar la màxima qualitat al client en els treballs realitzats. Per això, s'ha dissenyat una estratègia que combina els recursos humans amb els mitjans tècnics al nostre abast, en quatre línies bàsiques:

-   QUALITAT DEL TREBALL:

Definit en base a:

• Compliment de les especificacions definides pel client
• Control de la matèria primera utilitzada en els nostres treballs
• Control de qualitat en tots els processos de l'obra

-   QUALITAT DEL SERVEI:

Implantació d'un Sistema de Gestió integrat eficaç que permeti complir amb les expectatives dels clients:

• Compliment del termini de lliurament acordat amb els clients
• Assessorament tècnic i personalitzat de cada projecte
• Compliment amb la normativa i reglamentació vigent

-   QUALITAT DE GESTIÓ:

Millora contínua a la gestió de la nostra empresa:

• Formació i motivació de personal
• Optimització dels recursos disponibles
• Millora de la imatge d'empresa en el seu entorn

-   GESTIÓ AMBIENTAL:

• Identificar i avaluar els aspectes ambientals que intervenen en cada obra, introduint les millores necessàries, per tal de protegir de manera eficaç a les persones, instal·lacions i entorn, ajudant amb això a prevenir i minimitzar la contaminació i les seves possibles conseqüències.
• Desenvolupar i aplicar en tots els processos de l'empresa unes bones pràctiques ambientals.
• Compliment escrupolós dels requisits legals i reglamentaris, així com els compromisos adquirits amb el client i altres parts interessades.

-    SEGURETAT I SALUT:

•    Donar veu als treballadors, comprometent-nos a fomentar la consulta i participació.
•    Implantació d'accions per eliminar els perills i reduir els riscos per a la SST.
•    Compliment amb els requisits legals i altres requisits.
•    Contribuir a que no es propagui la pandèmia i preservar la Salut de tots els nostres treballadors davant l’Emergència Sanitària del Covid -19.

Aquesta política s’ha comunicat a tot el personal de REHATEC OBRES I RESTAURACIONS, SAU així com als seus col·laboradors, mitjançant reunions, comunicats i la seva difusió permanent, estant a disposició de les parts interessades que poden sol·licitar-la. A les revisions de la Direcció s'actualitzarà anualment el contingut d'aquesta política per garantir la seva contínua adequació.

 

REPRESENTANT LEGAL
JOAN CARLES GARCÍA REIG
OCTUBRE 2021