RERA

Estem inscrits al Registre d'Empreses amb Risc per Amiant (RERA), organisme oficial que controla i regula a totes les empreses que componen el sector de la retirada o manipulació d'amiant.

Per poder pertànyer al RERA, les empreses han de complir una sèrie de requisits legals que s'han de certificar en el moment de sol·licitar la inscripció en l'esmentat organisme.

El RERA com a organisme neix en el moment en que a causa de la prohibició de l'ús de l'amiant a la construcció a Espanya l'any 2002, sorgeix la necessitat d'un nou sector de professionals la tasca es desenvolupi en tot el relacionat amb la manipulació de l'amiant .

Apareixen noves normatives i lleis que dicten protocols de seguretat i d'actuació per procedir amb seguretat amb un material tan perillós, tant per als nostres treballadors com per a tercers, i apareix el RERA per regular a les empreses que operem en el sector.

Àmbits en els quals hem d'actuar com a empresa inscrita al RERA:

• Demolició de construccions on hi hagi amiant o materials que en continguin.
• Desmantellament d'elements, maquinària o utillatge on hi hagi amiant o materials que en continguin.
• Treballs i operacions destinades a la retirada d'amiant, o de materials que en continguin, d'equips, unitats, instal·lacions, estructures o edificis.
• Manteniment i reparació dels materials amb amiant existents en equips, instal·lacions, estructures o edificis.
• Manteniment i reparació que impliqui risc de despreniment de fibres d'amiant per l'existència i proximitat de materials d'amiant.
• Transport, tractament i destrucció de residus que continguin amiant.
• Abocadors autoritzats per a residus d'amiant.
• Totes aquelles altres activitats o operacions en què es manipulin materials que continguin amiant, sempre que hi hagi risc d'alliberament de fibres d'amiant a l'ambient de treball.

MÉS INFO