REGISTRE D'EMPRESES ACREDITADES

El Registre d'Empreses Acreditades (REA) té com a objectiu el d'acreditar que les empreses que operen en el sector de la construcció compleixen els requisits de capacitat i de qualitat de la prevenció de riscos laborals. Tota empresa que pretengui ser contractada o subcontractada per a treballs en una obra de construcció, haurà d'estar inscrita en el Registre d'Empreses Acreditades dependent de l'autoritat laboral on estigui ubicat el domicili social de l'empresa.

El REA ha estat dissenyat i posat en marxa acord amb l'exposat en el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció.

MÉS INFO