ISO 14001

Gràcies al nostre certificat de la norma ISO 14001 reafirmem el nostre compromís amb el medi ambient i aporta a la nostra empresa les següents qualitats:

• Ajuda a l’organització a funcionar més eficient i responsable, gestionar els seus impactes seguint la norma ISO 14001. Inclou aquells sobre els que es té control o influència i complir amb la legislació ambiental i la seva pròpia política ambiental.
• Compliment amb la legislació i altres requisits, donant la norma ISO 14001 un mètode per assegurar el compliment dels requisits actuals i futurs.
• Ajuda a demostrar que s’estan complint els compromisos de la Política ambiental i a dur a terme la millora continua ambiental.
• Avantatge competitiva sobre els competidors sense certificat de gestió ambiental quan es vulgui presentar oferta a grans empreses o presenti a un concurs públic.
• Millora la gestió dels riscos ambientals amb la identificació dels aspectes ambientals que requereix la norma ISO 14001.
• Augmenta la credibilitat de la societat en ser el certificat ISO 14001 una avaluació independent de la seva gestió ambiental.
• Millora continua que permet ser més eficient en el consum de matèries primeres i augmenta el rendiment, implicant una reducció de costos.
• Fàcil d’integrar en un sistema certificat. 

Els principals requisits d’aquesta norma ISO 14001 de gestió ambiental són:

• Requisits generals: la norma ISO 14001 requereix un control de la documentació i dels registres del sistema de gestió ambiental.
• Política ambiental: que cal que evidenciï els requisits de la norma ISO 14001 com ara el compromís de millora continua ambiental.
• Planificació del sistema de gestió ambiental: Inclou la identificació i valoració dels aspectes ambientals, els requisits legals i altres, així com els objectius, fites i programes ambientals. Al sistema de gestió ambiental podem fer servir la norma UNE 150008 de riscos ambientals.
• Implantació i operació: cal tenir en compte tant els recursos materials com les funcions, responsabilitats, competència, formació i consciència ambiental dels treballadors. També cal tenir en compte la comunicació, control operacional, preparació i resposta davant de les emergències ambientals.
• Verificació: inclou el “Seguiment i mesura”, Avaluació del compliment legal, No conformitats, accions correctives i de millora, Control dels registres i Auditoria ambiental.
• Revisió per la Direcció: per analitzar el funcionament de l’any i planificar l’estratègia.

MÉS INFO