CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL

Disposem de diferents Classificacions Empresarials com a requisit de capacitat i solvència que hem d'acreditar en els procediments d'adjudicació de determinats contractes administratius de concursos públics.
Entre totes les nostres classificacions cal destacar la K7 que ens permet rehabilitar patrimoni històric-artístic tant de construccions i béns d’interès nacional (BCIN) i béns d’interès local (BCIL)

Això ens permet optar fins i tot a contractes d'obres amb un valor estimat igual o superior a 500.000 euros, d'acord amb l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP).

CONSULTA REGISTRE ESTATAL

CONSULTA REGISTRE CATALUNYA